برنامه آموزش مراکزدرمانی در سال ۱۳۹۷

جهت دریافت برنامه آموزش مراکز درمانی در سال ۱۳۹۷ کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳