بخشنامه ها و دستورالعمل های اعتباربخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامت

 

قابل توجه کارشناسان محترم مدارک پزشکی در مراکز درمانی مجموعه دستورالعمل و بخشنامه های مورد اشاره در سنجه های اعتباربخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامت به شرح جدول ذیل...

 

 

 

 

 

 

بخشنامه های مورد اشاره در سنجه های اعتباربخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامت
ردیف شماره سنجه عنوان سنجه دستورالعمل 
۱ سنجه شماره ۲-۲-۴ خلاصه برداری و امحاء پرونده های پزشکی پس از  دوره ی زمانی تعییت شده  شماره ۱۰۱/۳۰۷۶۸۲ مورخ ۸۹/۱۲/۲۵
خلاصه برداری و امحاء پرونده های پزشکی پس از  دوره ی زمانی تعییت شده شماره ۱۰۱/۱۹  د مورخ ۹۲/۱/۱۷
۲ سنجه شماره ۲-۲-۷ مدیریت طراحی و بروز رسانی فرم های بیمارستانی مورد نیاز شماره ۴۰۹/۱۱۱۶۵ د مورخ ۹۳/۶/۱۷
۳ سنجه شماره ۱-۳ پذیرش بیمار و تشکیل پرونده  شماره ۱/۳۳۹۱/ پ مورخ ۸۰/۸/۲۹
۴

سنجه شماره۱-۶

 

اصول مستند سازی پرونده بیمار شماره ۴۰۹/۱۱۱۶۷ د مورخ ۹۳/۶/۱۷
۵ سنجه شماره۲-۱۰ بایگانی (راکد و جاری ) منتاسب برای نگهداری پرونده های پزشکی موجود است  شماره ۱۰۱/۳۰۷۶۸۲ مورخ ۸۹/۱۲/۳۰
بایگانی (راکد و جاری ) منتاسب برای نگهداری پرونده های پزشکی موجود است  شماره ۱۰۱/۳۰۷۶۸۲ مورخ ۸۹/۱۲/۲۵
۶ سنجه شماره ۳-۱۰ محل نگهداری پرونده های پزشکی واجد شرایط ذیل می باشد   شماره ۱۰۱/۱۹  د مورخ ۹۲/۱/۱۷

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳