بازدیدازبیمارستان گلدیس شاهین شهر

IMG 110722222888 در روز دوشنبه مورخ ۵/۱/۹۲ معاون درمان به همراه مدیران نظارت و اعتباربخشی و صدور پروانه ها و اقتصاد

درمان، استانداردها و فناوری سلامت از بخش های بیمارستان گلدیس شاهین شهر بازدید نمودند. در این بازدید که مدیر شبکه و مدیریت و مترون بیمارستان نیز حضور داشتند مسایل و مشکلات بیمارستان طی جلسه ایی جهت  ارائه گزارش به ریاست محترم دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
 
IMG 110722222
 
IMG 11101111

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳