بازدید سرزده تیم نظارت بردرمان ازاورژانس بیمارستان کودکان امام حسین (ع)

در تاریخ یکشنبه ۹۵/۶/۱۴   بازدید سرزده بامدادی از ساعت ۴صبح از اورژانس بیمارستان کودکان امام  حسین (ع) توسط کارشناسان اداره نظارت برخدمات بستری این معاونت انجام گردید

در این بازدید ضمن گفتگو با بیماران،از نحوه ارایه خدمات در اورژانس و همچنین فعالیت کادر پزشکی و پرستاری در ساعات بامدادی، بازدید و موارد قابل بهبود با حضور فعال سوپروایزر محترم اورژانس،پیگیری شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳