بازدید از مرکز جامع بیماران ام اس (مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی )

در روز چهارشنبه مـورخ ۴/۴/۱۳۹۹ بازدیدی توسط اداره امـور بیماریهای این معـاونت در معیت جناب آقـای دکتر گنجـی از مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی ( مرکز جامع بیماران ام اس استان ) انجام شد . در این بازدید، بخش جدید بیماران ام اس، بخـش فیزیوتراپی و کاردرمانـی و توانبخشی و بخـش اورژانس، ارزیابی و در مورد کمبـودها و چـالش هـای موجود در این مرکز بحث و تبادل نظر شد .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳