بازخورد و تصمیم گیری در خصوص دستگاه های همودیالیز تولید ملی

جلسه ای در تاریخ ۹۷/۷/۳ در ساعت ۱۰ صبح با حضور مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی ، رئیس اداره امور بیماریها و مدیران مراکز الزهرا(س) ، نور و علی اصغر (ع) و امین و شرکت تولید کننده  تشکیل و در خصوص دستگاه های همودیالیز تولید ملی بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳