. اولین کمیته خطا و خطر استانی در سال جاری

.اولین کمیته خطا و خطر استانی  در سال جاری با هدف پیشگیری از وقوع وقایع ناخواسته مشابه با انتشار تجارب و یادگیری از یافته های تحلیل علل ریشه ای در بیمارستانهای تحت پوشش، با موضوع بررسیپرونده بیمار غ س ، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۰ در سالن کنفرانس این معاونت با حضور معاونین محترم درمان , غذا و داروی دانشگاه مدیران محترم امور بیماریها ، نظارت و اورژانس ،کلیه اعضا ثابت و صاحبان فرایند ارایه مراقبت به بیمار مذکور به همت مدیریت امور بیماریها/ اداره تعالی خدمات بالینی تشکیل گردید و موارد قابل ارتقا در روند اعزام و انتقال بیمار مورد بررسی قرار گرفت .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳