ایا خدمات مربوط به توبکتومی,وازکتومی,سزارین مشمول ضرایب k( ییهوشی,داخلی وجراحی) میگردند؟

پاسخ: 

خیر چنین خدماتی که مغایر با سیاستهای افزایش جمعیت هستند مشمول طرح نمی باشند

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳