اول آبان روز آمار و برنامه ریزی گرامی باد

از برجسته ترین وظایف پردازشی رشته مدیریت اطلاعات سلام (مدارک پزشکی)اجرای فعالیت های آماری می باشد. که مراکزبه منظور ارزیابی عملکرد و همچنین سیاستگذاری ها ، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مهم به آن ، احتیاج دارند.

اول آبان با نام روز آمار و برنامه ریزی نام گذاری شده و فرصتی است تا ضمن تبریک این روز از زحمات همکاران خود در این حوزه تشکر نماییم.

پمفلت روز آمار و برنامه ریزی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳