اهمیت مستند سازی در دندانپزشکی و نظارت

dr.mirghaderiمتن حاظر شامل مباحث زیر می باشد
۱.مستند سازی در فرآِيند درمان۲.مستند سازی در فرآيند نظارت۳.مستند سازی در فرآيند رسيدگی به شکايات دندانپزشکی
 
 

دریافت متن  اهمیت مستند سازی در دندانپزشکی و نظارت 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳