اهدای عضو،اهدای زندگی

ehdae20ozvehdae20zendegi11بااقدام خداپسندانه خانواده مرحوم خانم فاطمه مسیبی یزد آبادی کبد و کلیه های آن مرحوم به بیماران نیازمندعضو ، اهداگردید.

مرحوم خانم فاطمه مسیبی یزدآبادی ۴۹ ساله که دچارمرگ مغزی شده بود،بارضایت خانواده،پس ازطی مراحل قانونی واقدامات تیم فراهم آوری اعضای پیوندی تحت عمل جراحی برداشت اعضا(کبد و دوکلیه)قرارگرفت.روحش شاد.
fateme

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳