اهدای عضو،اهدای زندگی

ehdae20ozvehdae20zendegi11بااقدام خداپسندانه خانواده مرحوم آقای احمد ایزدی زمان آبادی کبد،کلیه ها و قلب آن مرحوم به بیماران نیازمندعضو ، اهداگردید.

مرحوم آقای احمد ایزدی زمان آبادی ۲۲ ساله که دچارمرگ مغزی شده بود،بارضایت خانواده،پس ازطی مراحل قانونی و اقدامات تیم فراهم آوری اعضای پیوندی تحت عمل جراحی برداشت اعضا(کبد،قلب و دوکلیه)قرارگرفت.روحش شاد.
ahmad.ezadi

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳