اهدای عضو،اهدای زندگی

ehda ozvبااقدام خداپسندانه خانواده مرحوم خانم زهرا غلامی برتیانچی قلب،کبد و کلیه های آن مرحوم به بیماران نیازمند عضو،اهداگردید. مرحوم خانم زهرا غلامی برتیانچی ۲۹ ساله که دچار مرگ مغزی شده بود،

بارضایت خانواده،پس ازطی مراحل قانونی واقدامات تیم فراهم آوری اعضای پیوندی تحت عمل جراحی برداشت اعضا(قلب،کبد و دوکلیه)قرارگرفت.روحش شاد.
 zahra gholami
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳