اهدای عضو،اهدای زندگی

ehdae20ozvehdae20zendegi11بااقدام خداپسندانه خانواده مرحوم آقای محمود مهدی پور کبد و کلیه های آن مرحوم به بیماران نیازمند عضو ، اهدا گردید.مرحوم آقای محمود مهدی پور ۲۲ ساله که دچارمرگ مغزی شده بود،با رضایت خانواده،

پس ازطی مراحل قانونی واقدامات تیم فراهم آوری اعضای پیوندی تحت عمل جراحی برداشت اعضا(کبد و دوکلیه)قرارگرفت.روحش شاد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳