اهدای عضو،اهدای زندگی

اهدای عضو،اهدای زندگی
بااقدام خداپسندانه خانواده مرحوم خانم فریبا جیحانی نژاد ۳۱ساله قلب،کبد و کلیه های آن مرحوم به بیماران نیازمند

عضو،اهداگردید.
مرحوم خانم فریبا جیحانی نژاد ۳۱ساله که دچار مرگ مغزی شده بود،با رضایت خانواده،پس ازطی مراحل قانونی و اقدامات تیم فراهم آوری اعضای پیوندی تحت عمل جراحی برداشت اعضا (قلب،کبدودوکلیه) قرارگرفت.روحش شاد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳