اهدای عضو،اهدای زندگی

ehdae ozvehdae zendegiبا اقدام خداپسندانه خانواده مرحوم آقای بهروز عطایی کبد،قلب و کلیه های آن مرحوم به بیماران نیازمندعضو ، اهدا گردید.

مرحوم آقای بهروز عطایی۳۷ساله که دچارمرگ مغزی شده بود،بارضایت خانواده،پس ازطی مراحل قانونی واقدامات تیم فراهم آوری اعضای پیوندی تحت عمل جراحی برداشت اعضا(دوکلیه،کبد،قلب)قرارگرفت.روحش شاد.
behrooz ataee

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳