امراضي که پزشکان مکلف هستند آن ها را گزارش نمايند

amrazامراضي که پزشکان مکلف هستند آن ها را گزارش نمايند بر چند دسته تقسيم مي شوند که عبارتند از:اول- بيماري هاي آميزشي دوم_ بيماري هاي واگير دار سوم_ سرطان
 
 

 دریافت امراضي که پزشکان مکلف هستند آن ها را گزارش نمايند

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳