الزام درج مشخصات کیت ها و تجهیزات مورد استفاده در ازمایشهای تشخیصی HIV و هپاتیت

جهت دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص تاکید بر الزام درج مشخصات کیت ها و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشهای تشخیصی HIV و هپاتیت در برگه جواب بیمار و دستورالعمل و فهرست کیتهای الایزای مورد تائید آزمایشگاه مرجع سلامت به قسمت زیر مراجعه نمایید.

دریافت نامه های مربوطه :

پیوست ۱

پیوست ۲

پیوست ۳

دریافت دستورالعمل مربوطه

فهرست کیتهای الایزای مورد تائید آزمایشگاه مرجع سلامت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳