الزامات درمان وابستگی به مواد محرک

الزامات درمان وابستگی به مواد محرکمسئول فنی محترم مرکز درمان سوءمصرف مواد ،با توجه به افزایش شیوع سوءمصرف / وابستگی مواد محرک در سالهای اخیر و عوارض حاد جسمی و به خصوص روانی آن ،

و به منظور ارائه خدمات علمی و یکسان ،به پیوست "الزامات درمان وابستگی به مواد محرک در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب " وهمچنین دو نمونه از راهنماهای بالینی موثر در درمان غیر دارویی به روش شناختی –رفتاری (ماتریکس و ماتریکس تعدیل یافته ) جهت اجرا ابلاغ می شود .
 
الزامات درمان وابستگی به مواد محرک در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب
راهنمای مداخلات روان شناختی در درمان سرپایی اختلال مصرف مواد محرک بر اساس مدل ماتریکس
راهنمای درمان سوءمصرف مواد محرک بر اساس الگوی تغییر یافته ماتریکس

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳