اعلام تاریخ دوره های آموزشی کدگذاری بیماریها

 

 

عنوان

گروه

روز

تاریخ

مکان

ساعت

اولین جلسه آموزشی

گروه اول

چهارشنبه

۲۷/۸/۹۴

سالن کنفرانس معاونت درمان

۸ صبح

گروه دوم

چهارشنبه

۱۸/۹/۹۴

سالن اجتماعاتمعاونت درمان

۸ صبح

دومین جلسه آموزشی

گروه اول

چهارشنبه

۱۶/۱۰/۹۴

سالن کنفرانس معاونت درمان

۸ صبح

گروه دوم

چهارشنبه

۳۰/۱۰/۹۴

سالن کنفرانس معاونت درمان

۸ صبح

سومین جلسه آموزشی

گروه اول

چهارشنبه

۱۴/۱۱/۹۴

سالن کنفرانس معاونت درمان

۸ صبح

گروه دوم

چهارشنبه

۲۸/۱۱/۹۴

سالن کنفرانس معاونت درمان

۸ صبح

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳