اعلام تاریخ برگزاری آزمون مدیریت عمومی ویژه رؤسا و مدیران مراکز درمانی استان

اعلام تاریخ برگزاری آزمون مدیریت عمومی ویژه رؤسا و مدیران مراکز درمانی استاندر خصوص برگزاری آزمون مدیریت عمومی ویژه رؤسا و مدیران مراکز درمانی استان

(رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، رئیس خدمات پرستاری، سرپرستارها، سوپروایزرها، مسئول زایشگاه و مسئول مدارک پزشکی بیمارستان)در راستای استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها و با توجه به نامه شماره ۲۴۴۲۰ مورخ ۲۰/۹/۹۱ مدیریت محترم توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه، به اطلاع می رساند آزمون مذکور جهت گروه هدف فوق در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ از ساعت ۱۷-۱۶ به صورت الکترونیکی(اینترنتی) برگزار می گردد. شایان ذکر است گروه فوق، صرفاً در تاریخ اعلام شده مجاز به شرکت در آزمون می باشند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳