اعتماد در ارتباط دندان پزشک و بيمار

pationt_dentalاساسي ترين عامل درهر رابطه اي اعتماد است و ارتباط موفق دندان پزشک و بيمار بر اساس اين عامل شکل مي گيرد. اين کار تعامل دندان پزشک و بيمار را تسهيل و ترس و اضطراب از دندان پزشکي را برطرف ساخته و به احساس خشنودي از خدمات ارائه شده  مبدل مي سازد.
 
 

 دریافت متن اعتماد در ارتباط دندان پزشک و بيمار

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳