ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی سال ۱۳۹۵

نسخه نهایی ویرایش سوم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان در سال ۱۳۹۵ که به تأیید و توشیح مقام عالی وزارت رسیده است به انضمام کتاب واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران پیرو مکاتبه شماره ۳۵۳۰/۷/۱۲/پ مورخ ۲۲/۴/۹۵ معاون محترم درمان جهت اجرا به کلیه بیمارستان های استان ابلاغ گردید. کتاب راهنمای ارزیابی نیز جهت تسهیل در انجام فرآیند خودارزیابی و اعتباربخشی نهایی متعاقباً توسط وزارت متبوع ابلاغ و در اختیار مراکز درمانی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است جلسات آموزشی استانی به منظور تبیین و شفاف سازی استانداردها و سنجه های اعتباربخشی جهت گروه های هدف پس از ابلاغ کتاب راهنمای ارزیابی برگزار خواهد گردید.

همچنین نظر به مداخله و سود جویی برخی شرکت های خصوصی در زمینه آموزش، مشاوره و استقرار و پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی، بدینوسیله به اطلاع می رساند تاکنون هیچ فرد، گروه و یا مؤسسه فعال در زمینه اعتباربخشی به لحاظ صلاحیت حرفه ای و علمی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد ارزیابی و تأیید قرار نگرفته است؛ لذا مدارک و یا گواهی های صادره از سوی آن ها ملاک اعتباربخشی نخواهد بود.

برای دریافت فایل نسخه نهایی ویرایش سوم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان در سال ۱۳۹۵ و کتاب واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران  کلیک کنید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳