اطلاع رسانی در خصوص فرمهای ارسال گزارش شکایات در مورد مشکلات کیت ها

topاطلاع رسانی در خصوص فرمهای ارسال گزارش شکایات یا مشکلات مربوط به کیت ها ، معرف ها و سایر وسایل تشخیص آزمایشگاهی و همچنین مراجعه به سایت اداره کل تجهیزات پزشکی(www.imed.ir)در خصوص اطلاع در مورد کیت ها ، معرف ها و سایر وسایل تشخیص آزمایشگاهی .

دریافت فایل فرم شکایات

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳