اطلاعیه کمیسیون ماده ۲۰ استانی سال ۱۳۹۲

اطلاعیه :
آخرین بروز رسانی پس از مصوبات کمیسیون ماده ۲۰ استانی مورخ ۱۱/۳/۹۲

درمانگاه تخصصی دیابت ( آئین نامه )

شرایط جمعیتی : در هر منطقه شهرداری   یک مجوز تأسیس داده می شود.
مناطق مجاز   : مناطق ۱۴،۱۱،۹،۷،۲شهرداری اصفهان (* خارج از محدوده طرح   ترافیک )

درمانگاه اطفال ( آئین نامه )

شرایط جمعیتی: به ازای هر۶۰۰۰۰ نفر جمعیت در مناطق ۱۴   گانه شهرداری اجازه تأسیس یک درمانگاه داده میشود .
مناطق مجاز : مناطق ۲، ۳ ، ۴ ، ۵ ،۶   ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ شهرداری اصفهان (* خارج از محدوده طرح   ترافیک )

درمانگاه تخصصی پوست ( آئین نامه )

شرایط جمعیتی : به ازای هر ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت در مناطق ۱۴ گانه شهرداری اجازه   تأسیس یک درمانگاه داده میشود .
مناطق مجاز : مناطق۲ ، ۴ ، ۷ ، ۸ ،   ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ شهرداری اصفهان (* خارج از محدوده طرح   ترافیک )
در صورت تقاضای تأسیس   توسط پزشک عمومی مشروط به معرفی همکار متخصص پوست در زمان درخواست

درمانگاه شبانه روزی   عمومی ( آئین نامه )

شرایط جمعیتی : به ازای هر ۱۵۰۰۰ نفر جمعیت در مناطق ۱۴ گانه شهرداری اجازه   تأسیس یک درمانگاه داده می شود .
مناطق مجاز : مناطق ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶   ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ شهرداری اصفهان (* خارج از محدوده طرح   ترافیک)

درمانگاه تخصصی داخلی ( آیین نامه )

شرایط جمعیتی: به ازای هر ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت در مناطق ۱۴ گانه   شهرداری اجازه تأسیس یک درمانگاه داده میشود .
مناطق مجاز : مناطق ۱ ، ۲، ۳ ، ۴ ،   ۵، ۶ ، ۷، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ شهرداری اصفهان ( * خارج از محدوده   طرح ترافیک )

در مانگاه دندانپزشکی   عمومی ( آیین نامه )

شرایط جمعیتی : به ازاي هر ۴۵۰۰ نفر جمعيت يك يونيت   دندانپزشكي  
مناطق مجاز : با توجه   به مصوبه کمیسیون ۸/۷/۱۳۹۱ در شهرستان اصفهان درخواست تأسیس درمانگاه دندانپزشکی   پذیرفته نخواهدشد . (۳)
در شهرستان خمینی شهر   ظرفیت تکمیل است .
* در شهرستان خوراسگان   ظرفیت تکمیل است .
با توجه به آئین نامه   جدید درمانگاه هاي دندانپزشکی که طی آن درمانگاه ها باید به صورت شبانه روزی یا   روزانه فعالیت نمایند و از آنجائیکه پروانه بهره برداری کلیه درمانگاه های موجود   در حال حاضر شبانه روزی می باشد ، در صورت درخواست به کلیه درمانگاه ها پس از   اصلاح وضعیت ساختمانی تا سقف هفت یونیت مجوز روزانه داده شود و در صورتی   که تمایل به داشتن بیش از هفت یونیت دارند الزاماً باید به صورت شبانه روزی به   فعالیت بپردازند .
با توجه به کثرت   درمانگاه های دندانپزشکی در شهر اصفهان ، مجوز بخش دندانپزشکی به درمانگاه های   عمومی داده نمی شود .
با توجه به مصوبه کمیسیون ۸/۷/۱۳۹۱ در سایر   شهرستان ها ، پذیرش درخواست تأسیس درمانگاه دندانپزشکی براساس نظریه موافق شبکه   و واحد دندانپزشکی معاونت ( شاخص تعداد یونیت به جمعیت ) خواهد بود .
  

موسسه ارتوپدی فنی ( آیین نامه )

شرایط جمعیتی: به ازای هر ۵۰۰۰۰ نفر   جمعیت در مناطق ۱۴ گانه شهرداری اجازه تأسیس یک موسسه داده میشود .
مناطق مجاز : مناطق ۲، ۴ ، ۶، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ،   ۱۴ شهرداری اصفهان 

مرکز تخصصی طب کار ( آیین نامه )

شرایط جمعیتی : به ازای هر ۶۰۰۰۰ نفر   جمعیت در مناطق ۱۴ گانه شهرداری اجازه تأسیس یک مرکز داده  میشود .
مناطق مجاز :مناطق ۳ ، ۴ ،۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸   ، ۹ ،۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ شهرداری اصفهان (* خارج از محدوده طرح   ترافیک)

مرکز طب پیشگیری و   ارتقاء سلامت ( آیین نامه )

شرایط جمعیتی: به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر   جمعیت در مناطق ۱۴ گانه شهرداری اجازه تأسیس یک مرکز داده میشود
مناطق مجاز : مناطق ۲ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ،   ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳، ۱۴ شهرداری اصفهان (* خارج از محدوده طرح   ترافیک )
مشروط به معرفی همکار   متخصص پزشکی اجتماعی

مؤسسه فیزیوتراپی ( آیین نامه )

شرایط جمعیتی:به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر   جمعیت در مناطق ۱۴ گانه شهرداری اجازه تأسیس یک موسسه داده میشود
مناطق مجاز : مناطق ۲، ۴، ۷، ۸، ۹،   ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ شهرداری اصفهان (* خارج از محدوده طرح ترافیک )

مؤسسه رادیولوژی و   سونوگرافی ( آیین نامه )

شرایط جمعیتی: به ازای هر ۱۰۰۰۰نفر   جمعیت در مناطق ۱۴ گانه شهرداری اجازه تأسیس یک موسسه داده میشود .
مناطق مجاز : مناطق ۲،۴، ۷، ۸، ۹،   ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴شهرداری اصفهان (* خارج از محدوده طرح ترافیک )

  • افزایش بخش رادیولوژی   درمانگاه ها مشمول سطح بندی موسسات رادیولوژی می باشد .

مرکزجراحی محدود ( آیین نامه )

شرایط جمعیتی: به ازای هر ۶۰۰۰۰ نفر   جمعیت در مناطق ۱۴ گانه شهرداری اجازه تأسیس یک موسسه داده میشود .
مناطق مجاز : مناطق   ۱۴،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۹،۸،۷،۲،۱ شهرداری   اصفهان(* خارج از محدوده طرح ترافیک )

مرکزدرمان سوء مصرف   مواد ( آیین نامه )

براساس تصمیم گیری کمیته   ماده ۳۱

مرکز مشاوره و ارائه   خدمات پرستاری ( آیین نامه )

شرایط جمعیتی : به ازای هر ۲۰۰۰۰ نفر جمعیت در مناطق ۱۴ گانه شهرداری   اجازه تأسیس یک موسسه داده میشود
مناطق مجاز : مناطق ۱ ، ۲، ۳ ، ۴ ، ۵، ۶ ، ۷، ۸ ، ۹ ، ۱۰   ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ شهرداری اصفهان ( * خارج از محدوده طرح ترافیک )

مرکز مشاوره و ارائه   خدمات مامائی ( آیین نامه )

شرایط جمعیتی : به ازای هر ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت در مناطق ۱۴ گانه   شهرداری اجازه تأسیس یک مركز داده میشود
مناطق مجاز : مناطق ۳ ، ۴ ، ۵، ۶ ، ۷، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳   ، ۱۴ شهرداری اصفهان ( * خارج از محدوده طرح ترافیک )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* شهرداری اصفهان در حال حاضر دارای ۱۴ منطقه می باشد .
* محدودۀ طرح ترافیک اصفهان :
شمال (خیابان های مسجد سید و عبدالرزاق)
غرب (خیابان آیت اله کاشانی)، شرق (خیابان نشاط و چهارباغ خواجو)،
جنوب (خیابان شهید مطهری و کمال اسماعیل)
- درخواست تأسیس کلیه مؤسسات در محدودۀ طرح ترافیکی اصفهان پذیرفته نمی شود.
جدول جمعیت مناطق ۱۴ گانه شهرداری اصفهان تا پایان سال ۹۱

منطقه

برآورد جمعیت سال ۹۱

منطقه

برآورد جمعیت سال ۹۱

۱

۸۱۸۶۵

۸

۲۵۱۸۸۹

۲

۶۹۳۴۶

۹

۷۵۹۰۵

۳

۱۱۱۹۱۲

۱۰

۲۰۸۷۷۹

۴

۱۲۴۴۶۸

۱۱

۶۰۵۸۳

۵

۱۶۶۸۶۷

۱۲

۱۲۱۵۹۰

۶

۱۱۰۴۴۲

۱۳

۱۲۴۸۲۱

۷

۱۴۹۰۶۲

۱۴

۱۳۷۴۵۶

جمـــع

۲۰۰۳۷۶۴

 
چند تذکر مهم جهت متقاضیان محترم تأسیس موسسات : ۱- ضروری است کلیه متقاضیان درخواست های خود را حداکثر ۷۲ ساعت قبل از برگزاری کمیسیون جهت بررسی به اداره صدور پروانه ها ارائه دهند .
۲- درخواست های ناقص قابل طرح در کمیسیون ماده ۲۰ استانی نمی باشد .
۳- با توجه به مصوبه کمیسیون مورخ ۱۱/۳/۹۲ بعضی مناطق که اتصال مناسبی با شهر اصفهان ندارند ولی جزء مناطق ۱۴ گانه شهرداری محسوب می گردند . مانند : ۱- شهرک عمران اسپادانا در منطه ۶ شهرداری محدوده شهید کشوری ۲- سپاهان شهر در منطقه ۵ شهرداری ۳- شهرک امام حسین (ع) منطقه ۱۴ شهرداری ۴- شهرک امیر کبیر منطقه ۱۲ شهرداری و ... ، از معیار جمعیتی سطح بندی مستثنی گردید .
۴- از این پس میزان برآورد جمعیت از نصف + یک به یک چهارم + یک تقلیل یافت .
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳