اطلاعیه کمیسیون ماده ۲۰

کمیسیون ماده 20
نود و پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ استانی روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. از متقاضیان محترم خواهشمند است درخواست های خود را حداکثر ۷۲ ساعت

قبل از برگزاری کمیسیون به اداره صدور پروانه ها جهت بررسی ارائه دهند .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳