اطلاعیه جديدکمیسیون ماده ۲۰

اطلاعیه :
در کمیسیون ماده ۲۰ استانی موارد زیر به تصویب اعضای کمیسیون رسید :
 

نام مؤسسه

** شرایط جمعیتی

مناطق مجاز

سایر موارد

مؤسسه رادیولوژی و سونوگرافی

به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در مناطق مجاز شهرداری اجازه تأسیس داده می شود.

مناطق ،۲، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴
شهرداری اصفهان 

* خارج از محدوده طرح ترافیک

مؤسسه فیزیوتراپی

به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در مناطق مجاز شهرداری اجازه تأسیس داده می شود.

مناطق ۲، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴
شهرداری اصفهان 

 
* خارج از محدوده طرح ترافیک
 

درمانگاه تخصصی پوست

به ازای هر ۵۰ هزار نفر در مناطق ۱۴ گانه شهرداری اجازه تأسیس داده می شود.

مناطق۲،۴،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳و ۱۴

* خارج از محدوده طرح ترافیک

مشروط به معرفی همکار متخصص پوست در زمان درخواست

مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت

به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در مناطق ۱۴ گانه شهرداری یک مورداجازه تأسیس داده می شود. 

مناطق ۱۴،۱۳،۱۲،۹،۷،۲

* خارج از محدوده طرح ترافیک

مشروط به معرفی همکار متخصص پزشکی اجتماعی

درمانگاه شبانه روزی عمومی

به ازای هر ۱۵۰۰۰ نفر جمعیت یک مورد

۲،۱، ۴،۳ ، ۵ ،۶، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲  ۱۳ ، ۱۴

 
* خارج از محدوده طرح ترافیک
 

مرکزجراحی محدود
به ازای هر۶۰۰۰۰نفردرهرمنطقه یک مورد
مناطق ۱۴،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۹،۸،۷،۲،۱

 
* خارج از محدوده طرح ترافیک
 

درمانگاه دندانپزشکی عمومی

به ازاي هر ۴۵۰۰ نفر جمعيت يك يونيت دندانپزشكي

***با توجه به  مصوبه کمیسیون ۸/۷/۱۳۹۱ در شهرستان اصفهان درخواست تأسیس درمانگاه دندانپزشکی پذیرفته نخواهدشد .              با توجه به مصوبه کمیسیون   ۱۸/۹/۱۳۹۱ در شهرستان خمینی شهر ظرفیت تکمیل است .

* در شهرستان خوراسگان ظرفیت کامل است .

درمانگاه اطفال
به ازای هر۶۰۰۰۰نفردرهرمنطقه یک مورد
مناطق  ۲ ، ۳،۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ،۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ،۱۲ ،۱۳ ، ۱۴

 
* خارج از محدوده طرح ترافیک
 

درمانگاه تخصصی دیابت

 
* در هر منطقه شهرداری یک مجوز تأسیس داده می شود.
 

مناطق ۱۴،۱۱،۹،۷،۲

 
* خارج از محدوده طرح ترافیک
 

 * محدودۀ طرح ترافیک اصفهان : شمال (خیابان های مسجد سید و عبدالرزاق)
غرب (خیابان آیت اله کاشانی)، شرق (خیابان نشاط و چهارباغ خواجو)،
جنوب (خیابان شهید مطهری و کمال اسماعیل)
* نظر به اینکه شهرستان اصفهان دارای ۱۴ منطقه شهرداری می باشد مقرر گردید با توجه به نیاز در هر منطقه با یک درمانگاه تخصصی دیابت موافقت گردد.
- درخواست تأسیس کلیه مؤسسات در محدودۀ طرح ترافیکی اصفهان پذیرفته نمی شود.
 ** جدول جمعیت مناطق ۱۴ گانه شهرداری اصفهان در سال ۹۰
 

منطقه

برآورد جمعیت  سال ۹۰

منطقه

برآورد جمعیت  سال ۹۰

۱

۷۴۱۳۰

۸

۲۳۹۸۳۴

۲

۵۹۳۶۹

۹

۷۱۶۷۶

۳

۱۱۱۹۳۶

۱۰

۱۹۸۹۱۸

۴

۱۲۸۱۰۲

۱۱

۶۴۲۷۱

۵

۱۶۳۱۱۹

۱۲

۱۳۱۳۷۳

۶

۱۰۲۶۹۴

۱۳

۱۲۳۹۳۷

۷

۱۵۸۶۰۰

۱۴

۱۶۳۱۱۰

جمـــع

۱۷۹۱۰۶۹

***  در سایر شهرستان ها ، پذیرش درخواست تأسیس درمانگاه دندانپزشکی براساس نظریه موافق  شبکه و  واحد دندانپزشکی معاونت ( شاخص تعداد یونیت به جمعیت ) خواهد بود . ( ۸/۷/۱۳۹۱)

متقاضیان محترم      با توجه به مصوبه كميسيون ماده ۲۰ استاني مورخ ۹/۲/۹۱ در صورت ارائه درخواست تاسيس موسسه يا درمانگاه در مناطق داراي محدوديت مجوز ،چنانچه متقاضي تا تاريخ كميسيون ماه بعد جهت اخذ موافقت اصولي مراجعه ننمايد، رسيدگي به درخواست كان لم يكن مي گردد.اداره صدور پروانه ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳