اسلایدهای دوره آموزشی تغییرات جدید استانداردهای اعتباربخشی در محور آموزش در سال ۹۳

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳