استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی

با توجه به اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی بیمار،فایل جلسه استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی مورخ۲۰/۱۱/۹۴ جهت بهرهه برداری برروی سایت قرار گرفت

دریافت فایل استانداردهای دوستدار ایمنی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳