بازدید سرزده تیم نظارت بردرمان ازاورژانس بیمارستان الزهراء

در تاریخ سه شنبه ۹۵/۶/۱۶   بازدید سرزده شبانگاهی از ساعت ۹ تاپاسی از شب از اورژانس بیمارستان الزهرا (س) توسط کارشناسان اداره نظارت برخدمات بستری این معاونت انجام گردید
در این بازدید ضمن گفتگو با بیماران،از نحوه ارایه خدمات در اورژانس و همچنین فعالیت کادر پزشکی و پرستاری در ساعات اولیه شب، بازدید و موارد قابل بهبود با حضور فعال سوپروایزر محترم و مسئولین محترم شیفتهای بخش اورژانس،پیگیری شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳