ارزيابي ديدگاه محمد بن زکرياي رازي و طب سنتي درباره دندانپزشکي و بهداشت دهان و دندان

raziطب سنتي ايران،يکي از افتخارات ملي اين مرز و بوم بشمار مي آيد. محمد بن زکرياي رازي از مشهورترين اطباي سنتي است که آثار وي از گرانبهاترين ميراٍ فرهنگي ايران به شمار مي آيند.رازي در مجموعه الحاوي ،مهمترين مباحث پزشکي را مطرح کرده و بيماريهاي عمده اي را تعريف و توصيف کرده است.يکي از عناوين مطرح شده در کتاب الحاوي موضوع دندانپزشکي است که تعدادي از بيماري هاي دهان و دندان به تفصيل مورد بحث قرار گرفته،تعريف،مباني تشخيص،درمان،پيش آگهي،چگونگي مراقبت و نگهداري از بيمار مبتلا به آنها بيان شده و دستورهاي ويژه اي براي نگهداري بهداشت دهان و دندان هم ارائه شده است.در اين مقاله،مقايسه اي بين اصول طب سنتي و ديدگاه رازي درباره دندانپزشکي و اصول نوين دندانپزشکي انجام شده است.

دریافت ارزيابي ديدگاه محمد بن زکرياي رازي و طب سنتي درباره دندانپزشکي و بهداشت دهان و دندان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳