اداره امورآزمایشگاهها

برگزاری کمیته تخصصی میکروب شناسی

کمیته تخصصی میکروب شناسی، با حضور اعضاء محترم کمیته تخصصی میکروب شناسی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی، واعضاء کمیته میکروب شناسی معاونت درمان استان اصفهان، امروز دوم دی ماه ۹۶ در محل سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.

چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

جهت سهمیه باقیمانده فصل پائیز و ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است .

چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

جهت سهمیه باقیمانده فصل پائیز و ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است .

اشتراک در اداره امورآزمایشگاهها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳