اداره امورآزمایشگاهها

چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

جهت سهمیه باقیمانده فصل پائیز و ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است .

چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

جهت سهمیه باقیمانده فصل پائیز و ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است .

اشتراک در اداره امورآزمایشگاهها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳