اداره پرستاری

  

      

   

        

 
          

 

       

  

             

                                                                                                                                               
                                                               

 

            

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳