اتوکلاو در دندانپزشکی

mediclave-autoclaveدر سالهای اخیر توجه به مسئله کنترل عفونت در دندانپزشکی در مقایسه با گذشته ابعاد تازه ای به خود گرفته است.خبرسازیهای بعضی از نشریات همراه با تاکید برخی مقامات مسئول بر رابطه ایدز و دندانپزشکی موجب نگرانی همکاران و افزایش دلهره بیماران شده است.
 
 
 

دریافت متن اتوکلاو دردندانپزشکی 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳