ابلاغیه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی مراکز خیریه مصوبه هیات محترم وزیران برای سال ۱۳۹۸

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳