آیین نامه تاسیس و بهره برداری و آیین نامه مالی مراکز مجری آموزش مهارتی و حرفه ای

با استناد به سند نظام آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه تاسیس و بهره برداری مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای جهت بهره برداری در لینکهای ذیل قابل دسترسی می باشد.

آیین نامه تاسیس و بهره برداری مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای

آیین نامه مالی مراکز مجری آموزش مهارتی و حرفه ای

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳