آیین نامه ها و دستورالعمل ها

 

عنوان دستورالعمل تاریخ و شماره نامه معاونت تاریخ و شماره نامه وزارتی
دستورالعمل شرایط واگذاری اطلاعات پرونده پزشکی بیمار برای استفاده کنندگان مجاز ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ ۹۷۹۹/۷/۱۲/ پ ۸/۱۰/۱۹۹۵ ۳۰۶۰۹/۴۰۹ د
مجوز امحاء پرونده های زنان     ۸/۱۰/۱۹۹۵ ۲۴۴۸/۱۰۱/د
مجوز امحاء پرونده های دیالیزی     ۹/۸/۱۹۹۵ ۱۹۰۶/۱۰۱/د
دستورالعمل قانونی بودن پرونده کاغذی ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ ۹۲۸۵/۷/۱۲/ پ ۳۰/۹/۹۵ ۲۹۴۱۱/۴۰۹/د
ابلاغ فرم های بخش های مراقبت ویژه بزرگسالان، کودکان و نوزادان ۱۵/۹/۱۳۹۵ ۸۳۶۲/۷/۱۲/پ ۲۲/۸/۹۵ ۲۵۱۸۵/۴۰۰/د
ترتیب اوراق پرونده اورژانس و پرونده سرپایی     ۲۱/۱/۹۵ ۱۸۱۱/۴۰۹ د
ابلاغ فرم های جدید پرونده بیمار     ۲۷/۱۰/۹۳ ۲۲۵۷۲/۴۰۹د
ابلاغ یکسان سازی فرم های بلوک زایمان     ۱۸/۰۹/۹۳ ۱۹۱۲۰/۴۰۰د
دستورالعمل حداقل داده های ضروری در HIS     ۱۷/۰۶/۹۳ ۱۱۱۶۶/۴۰۹/د
دستورالعمل مستندسازی فرم های پرونده های پزشکی     ۱۷/۰۶/۹۳ ۱۱۱۶۷/۴۰۹/د
دستورالعمل اصلاحیه طراحی و اصلاح فرم های مدارک پزشکی وزارت     ۱۷/۰۶/۹۳ ۱۱۱۶۵/۴۰۹/د
دستورالعمل  تکمیل سامانه سپاس     ۲۳/۰۱/۹۳ ۴۹/۲۰۱/د
دستورالعمل  تکمیل سامانه ساناب     ۵/۲/۱۹۹۳ ۲۱۷/۱۰۰
ابلاغ استانداردهای بخش پست پارتوم     ۵/۹/۱۹۹۲ ۱۴۶۶/۴۰۰
دستورالعمل تبدیل تخت پست پارتوم به بخش بستری     ۲۰/۶/۹۲ ۸۰۸۴/۴۰۰/د
دستورالعمل اجرا و اصول راه اندازی سامانه تریاژ در اورژانس     ۲۰/۰۵/۹۲ ۶۲۱۷/۴۰۱د
دستورالعمل راهنمای طراحی و اصلاح فرم های مدارک پزشکی وزارت     ۲۲/۰۲/۹۲ ۲۰۹۱/۴۰۰/د
دستورالعمل امحاء سال ۹۲     ۱۷/۰۱/۹۲ ۱۹/۱۰۱/د
دستورالعمل ثبت اطلاعات سامانه سلامت مادر و نوزاد     ۷/۱۲/۱۹۹۱ ۱۶۲۷۲/۴۰۰د
دستورالعمل ثبت اطلاعات بخش های بستری به تفکیک تخصص در آواب     ۲/۱۲/۱۹۹۱ ۱۵۹۷۲/۴۰۰د
دستورالعمل امحاء سال ۹۱     ۱۱/۷/۱۹۹۱ ۴۳۷/۱۰۱/د
دستورالعمل  تکمیل سامانه آواب     ۲۳/۰۵/۹۱ ۲۱۶۴/د/م
دستورالعمل فوق العاده مدیریت مدارک پزشکی     ۱۲/۲/۱۹۹۱ ۳۳۷/۳۱۲/د
دستورالعمل ساماندهی اسناد     ۲۵/۱۲/۸۹ ۳۰۷۶۸۲/۱۰۱
دستورالعمل استفاده از حق شیر برای کارکنان بایگانی     - ماده ۵۰ آیین نامه اداری و استخدامی
پذیرش بیمار و فرم های پرونده بیمار     ۲۹/۰۸/۸۰ ۳۳۹۱/۱/پ
رضایت نامه آگاهانه و تشخیصی درمانی تهاجمی        
فرایند ترخیص با رضایت شخصی از اورژانس        

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳