آیین نامه تاسیس و اداره آزمایشگاههای تشخیص

 آیین نامه تاسیس و اداره آزمایشگاههای تشخیص پزشکی اینجا کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳