آیین نامه تاسیس و بهره برداری شرکتهای تسهیلگر ارائه خدمات تشخیصی درمانی به گردشگران سلامت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳