آگاهي علمي و آمادگي تجهيزاتي دندان پزشکان شهر اصفهان در خصوص اورژانس هاي پزشکي

emergencyequipmentاسترس و کار دندان پزشکي و وجود مشکلات پزشکي در بيماران مي توانند باعث بروز اورژانس هاي پزشکي در مطب دندان پزشکي شود.اداره اين فوريت ها بستگي به ميزان اطلاعات و تجهيزات در دسترس دندان پزشک دارد.هدف اين مطالعه،تعيين ميزان آگاهي و آمادگي تجهيزاتي دندان پزشکان شهر اصفهان در خصوص اورژانس هاي پزشکي است.
 

دریافت متن آگاهي علمي و آمادگي تجهيزاتي دندان پزشکان شهر اصفهان در خصوص اورژانس هاي پزشکي

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳