آموزش علوم آزمایشگاهی طبق آخرین استاندارد

آموزش علوم آزمایشگاهی طبق آخرین استاندارد متقضیان شرکت در دوره کوتاه مدت آموزش علوم آزمایشگاهی طبق آخرین استاندارد دوره فوق طبق برنامه زمان بندی قبلی جهت پرسنل مراکز خصوصی و دولتی

همچنان قابل اجراء می باشد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳