آموزش اخلاق در دندانپزشکي

morality in dentistryاخلاق پزشکي،نظام ساختار مند و کاربردي،جهت ارائه راهکارهاي مناسب در ارتباط با مشکلات اخلاقي مطرح در حيطه علوم پزشکي مي باشد و دندانپزشکي نيز همانند ساير شاخه هاي علوم پزشکي نيازمند چنين ساختاري است.رفتارهاي اخلاقي در دندانپزشکان،انعکاسي از تأکيد برآموزش اصول اخلاقي در طول دوره تحصيل آنها مي باشد.دوره دانشجويي بهترين زمان براي يادگيري اصول و شيوه به کار بردن اخلاق حرفه اي است که نتيجه آن برقراري ارتباط درست با بيماران و همکاران مي باشد.در اين مطالعه تأکيد برآموزش اخلاق ،متناسب با شرايط رشته دندانپزشکي است.

دریافت آموزش اخلاق در دندانپزشکي

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳