آزمایشگاه و مشاوره

ارائه خدمات مشاوره ای جهت استقرار استانداردها از سوی سازمانهای خصوصی در آزمایشگاهها و...

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳