«کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار »

jalase 121091
کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ با حضور معاون محترم درمان، معاون درمان و

کارشناسان معاونت های بهداشتی و درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، اعضای این کمیته در معاونت درمان برگزار و راهکارهای مداخله ای به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه ارائه گردید.
 
 kashan jalase2121091

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳