«جلسه ترویج تغذیه با شیر مادر»

payesh13day131091با توجه به مصوبه هشتمین کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر مبنی بر لزوم بررسی نتایج ارزیابی

مجدد اقدامات دوستدار کودک برخی از بیمارستانها، جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ با حضور تعدادی از مدیران شبکه های بهداشت و درمان، رؤسای بیمارستانها، کارشناسان برنامه شیر مادر آن مراکز و سایر اعضاء در معاونت درمان برگزار و راهکارهای مداخله ای در خصوص ارتقاء کیفیت فرایندهای تغذیه با شیر مادر بیمارستانها ارائه گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳